Zásady GDRPR pre www.flashphoto.sk

Aby som Vás mohol spätne kontaktovať, potrebujem od Vás Vaše meno, priezvisko a e-mail, ktoré použijem výhradne na účel zodpovedania Vašich otázok a postrehov a nadviazania spolupráce. Váš e-mail nepoužijem na iný účel a tieto osobné údaje spracúvame (prevádzkovateľom je Peter Ilenčík, Švábska 53, 08001 Prešov) na právnom základe plnenia zmluvy a môjho oprávneného záujmu. Viac o Vašich právach a o tom, že ochranu Vašich osobných údajov beriem vážne, sa dozviete nižšie na tejto stránke.

 

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Je pre mňa dôležité, aby osobné údaje nášho klienta boli vždy v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach, sú do 24.05.2018 spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou.

Od 25.05.2018, vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

Čo to pre vás a vaše osobné údaje v skratke a zrozumiteľne znamená?

Vaším osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vás týka a na základe ktorej ste pre mňa ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, keď vás môžem priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo  iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík či znakov, ktoré tvoria vašu fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Je to napr. identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických pre vás. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

Aké údaje teda uchovávam?

Počas vašej návštevy na mojej stránke zaznamenávam IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o Váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladám so zvýšenou starostlivosťou.

Súbory cookie

      S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie webovej stránky ukladám niekedy na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?           
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používam súbory cookie?      
Tieto webstránky používajú nasledovné typy súborov cookies:

  1. na zapamätanie si používateľských nastavení,
  2. pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a
  3. pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie?    
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie?         
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

 Čo to je spracúvanie osobných údajov?

Pod právnickým pojmom spracúvanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Jednoducho povedané, ide o zhromažďovanie osobných údajov, ich ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo zmenu, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu. Je toho skutočne veľa, ale len na základe vami poskytnutých údajov vám vieme poskytnúť služby a produkty, ktoré vám konkrétne zlepšia život.

Na čo tieto informácie o vás používam ? A na akom právnom základe?

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je Ing. Peter Ilenčík – peter flash photography, so sídlom: Švábska 53, 08001 Prešov, IČO: 46275355,  Číslo živn.registra: 750-38241, okresný úrad Prešov

K zberu osobných údajov dochádza na webovej stránke www.flashphoto.sk a na jej jednotlivých podstránkach.

Na webstránke funguje kontaktný formulár :

 

Osobné údaje zadávané v Kontaktnom formulári:

meno, e-mail, predmet: dátum fotenia,  – komunikácia so zákazníkom o vybavení informácií o dostupnosti v termínu požiadavky fotenia, doručenie dodatočných informácií k informácii od dodávateľa, prevádzkovateľa = právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy;

 

Kto u mňa zodpovedá za plnenie všetkých povinností v oblasti ochrany osobných údajov?

Všetky a akékoľvek povinnosti a záväzky si v tejto sfére plním sám s najvyššou odbornou starostlivosťou.

Doba uchovávania údajov

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu vybavenia objednávky/ plnenia zmluvy spolu so zabezpečením nárokov zo záruky/ vo vzťahu k e-mailom na účely marketingu po dobu aktívneho otvárania e-mailov. Ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak (dlhšiu dobu spracovávania). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania/do namietnutia oprávneného záujmu/profilovania je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali/oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo profilovanie vašich údajov namietli.

Odporúčania na produkty na webstránkach:

Vaše odporúčanie (referenciu) na moje produkty uverejňujem len na základe vášho výslovného súhlasu s takýmto použitím, ktorý mi udeľujete v odpovedi na samostatný e-mail, v ktorom vás o povolenie žiadam. Vašu fotografiu zverejňujeme len s vaším súhlasom a kedykoľvek, ak svoj súhlas odvoláte, vašu fotografiu aj odporúčanie zo stránky stiahnem a vaše údaje odstránim. Vaše údaje inak  pseudonymizujeme/anonymizujeme, pokiaľ je môj záujem zachovaný a takým štýlom, aby vaše osobnú údaje boli chránené. Zároveň vyhlasujem, že Vaše citlivé údaje nezverejním bez vášho výslovného súhlasu.

Ste v bezpečí

Je pre mňa prvoradé, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Implementoval som rôzne bezpečnostné systémy na ochranu údajov. S vylepšovaním technológií vylepšujem aj tieto bezpečnostné systémy, využívam kontrolu prítomnosti vírusov, anitvírove programy a viacúrovňový firewall. Zároveň osoby – sprostredkovatelia – ktoré prichádzajú do kontaktu s vašimi údajmi, sú náležite poučení o povinnosti zachovávať mlčanlivosť a komunikácia s nimi prebieha cez šifrovanú komunikáciu.

V neposlednom rade, zoznam našich zákazníkov v papierovej zmluvnej podobe sú odložené v uzamknutej skrinke v chránenej budove. Robím všetko pre to, aby aj mimo počítačových systémov boli vaše údaje v bezpečí.

Ak by náhodou bol môj systém napadnutý hackerským útokom, či by bol môj systém inak napadnutý a vznikla by čo i len hrozba úniku dát a poškodenia vašich práv, budete do 72 hodín informovaní mojou podporou o prijatých opatreniach a zároveň v tej istej lehote budem komunikovať aj s dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov v SR – s Úradom na ochranu osobných údajov.

Vaše práva

Ako dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú – máte právo byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa – t.j. osoby, ktorá vaše údaje spracováva.

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je Ing. Peter Ilenčík – peter flash photography, so sídlom: Švábska 53, 08001 Prešov, IČO: 46275355,  Číslo živn.registra: 750-38241, okresný úrad Prešov

Kontaktná osoba:

Ing. Peter Ilenčík, fotograf@flashphoto.sk , 0904734164

Máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracuvávam. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávam k vašej osobe, rád Vám ich na požiadanie poskytnem písomne v ucelenom súbore elektronicky na váš e-mail. Prevádzkovateľ môže odmietnuť poskytnúť kópiu osobných údajov, ktoré spracováva, ak by takéto poskytnutie mohlo mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Ako dotknutá osoba máte právo na opravu poskytnutých údajov, resp. ich doplnenie v prípade výskytu akýchkoľvek nesprávnosti/neúplností.

Po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov – t.j. po poskytnutí plnenia zo spotrebiteľskej zmluvy a ukončení čerpania produktov cez prístupové heslá, máte „právo na zabudnutie“ = právo na vymazanie poskytnutých údajov. Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov sa uplatní aj v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. V prípadoch, keď vaše osobné údaje spracovávam na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.  Napíšete na kontaktný e-mail: fotograf@flashphoto.sk

V prípadoch, kde je spracúvanie osobných údajov založené na mojom oprávnenom záujme, máte právo namietať náš oprávnený záujem. Ak vašu námietku vybavím ako dôvodnú, vaše údaje spracovávané na uvedenom základe vymažem z našich systémov. Rovnako ich vymažem, ak sa preukáže, že údaje boli spracovávané nezákonne.

Právo na vymazanie vašich osobných údajov však nie je absolútne. Ak vaše údaje potrebujem na plnenie mojich zákonných povinností, ktoré mi ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia mojich zákonných povinností ich budem musieť ďalej spracovávať.

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, a to v prípade ak, napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia preverovania správnosti údajov; alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov budete požadovať obmedzenie ich spracúvania; a tiež ak prevádzkovateľ nepotrebuje vaše osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebujete ich práve vy na preukázanie, príp. obhajovanie vašich právnych nárokov (reklamácie, súdne spory – inak by došlo k výmazu údajov a nemohli by sme vám ich poskytnúť). Pri obmedzení spracúvania osobných údajov vaše údaje zostanú v našich systémoch, ale ja ich už nebudem používať na spracovateľské účely.

Prevádzkovateľ vám na vašu žiadosť oznámi zmenu, opravu, resp. vymazanie vašich osobných údajov. Zároveň máte právo požadovať aj prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi,ktorého údaje mi písomne oznámite. Technicky zrealizovateľný  je prenos e-mailovej adresy, ostatné údaje vzhľadom na rozdielnosť účelu ich spracovávania oproti spracovávaniu e-mailovej adresy (viď vyššie) vám poskytnem v závislosti od okolností prípadu.Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť žiadosť dotknutej osoby na prenos údajov, ak by požadovaný prenos mohol mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných a nie sú splnené zákonné podmienky realizácie práva na  prenos v zmysle GDPR.

Všetky vaše žiadosti pri uplatňovaní vašich vyššie uvedených práv, námietku proti oprávnenému záujmu prevádzkovateľa či súhlas so spracúvaním osobných údajov, vybavím do 72 hodín od doručenia; v prípade komplikovanej žiadosti najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Ak je vaša žiadosť technicky náročná na vybavenie, oznámim vám to a uvedenú lehotu v zmysle zákona predĺžime ešte o 2 mesiace.

Opakované alebo neprimerane zaťažujúce žiadosti o výkon práv subjektov spoplatňujeme primeraným poplatkom podľa administratívnych nákladov s tým spojenými, o čom vás upovedomím.

Mailová komunikácia prechádza cez šifrovaný režim , užívateľom mailových účtov je Ing. Peter Ilenčík, komunikácia prebieha cez účet fotograf@flashphoto.sk.

Prevádzkovateľ domény www.flashphoto.sk a mailového účtu je www.websupport.sk, ktorý zo zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov) nemá právo spracovávať Vaše osobné údaje a posúvať ich ďalším tretím stranám.

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak na Vašu žiadosť o výkon práv nebudeme reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov  podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov).

Sprostredkovatelia (príjemcovia údajov) – alebo kto má ešte k vašim údajom prístup?

Na základe zmlúv o spolupráci uzavretých s prevádzkovateľom. Uvedené zmluvy o spolupráci sú doplnené sprostredkovateľskými zmluvami, ktoré zabezpečujú, aby vaše údaje aj boli v bezpečí.

Na základe zmlúv spolupracujem s:

KROS a.s.,A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO: 31635903  : spracovávanie faktúr

Mária Bortňáková, Kostolná 238/8, 08216 Záhradné, IČO:41545052 : účtovníčka

Komunikácia medzi nami, ktorá niekedy obsahuje aj vaše osobné údaje, funguje cez zabezpečené prístupy mailových klientov, telefonických rozhovorov.

Ďalšími sprostredkovateľmi, ku ktorým sa od nás dostávajú vaše údaje  od 25.05.2018 máme s nimi uzavreté nové sprostredkovateľské zmluvy v nimi navrhovanom znení – viac info o znení GDPR pravidiel našich sprostredkovateľov cez hypertextové odkazy:

Google Ddrive (cloudové služby) –https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms/partner/

Google Ads – https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Google Analytics – https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html

Facebook – https://www.facebook.com/full_data_use_policy

 

Odkazy tretích strán

Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé od mojich. Z toho dôvodu nenesiem žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je mojou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte ma na fotograf@flashphoto.sk Ďakujem.

Neposkytujem vaše údaje tretím stranám

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujem vaše osobné údaje tretím stranám. Podľa mňa to nie je fér a zároveň vaše osobné údaje sú to najcitlivejšie, čo mi môžete poskytnúť.

Výnimkou je písomné povolenie od Vás v mailovej alebo inej dokázateľnej komunikácii pre posunutie kontaktu tretej strane z dôvodu obsadenosti termínu, alebo zdravotnej indispozície pre už vopred dohodnutý termín služby spojenú s fotografickými službami. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, a disponujú vlastnými zásadami GDPR, zaviazali sa k mlčanlivosti, a tým súhlasili s uchovávaním vašich údajov v bezpečí, a považujú ich za dôverné.

Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke a informujeme vás e-mailom.

Tieto podmienky sú platné od 25.5.2018

Kontaktujte nás

  • Pre poštovú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje:

Adresa podnikania:

Ing. Peter Ilenčík

Švábska 53

08001 Prešov

Adresa trvalého bydliska:

Ing. Peter Ilenčík

Fraňa kráľa 5

08001 Prešov

  • Pre elektronickú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje:

e-mailový kontakt: fotograf@flashphoto.sk

  • Pre telefonickú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje:

telefónny kontakt: 0904734164